POLITYKA PRYWATNOŚCI

Współadministratorami Twoich danych osobowych są dwa podmioty ściśle ze sobą współpracujące w zakresie obsługi klientów oraz działań promocyjnych i marketingowych:

a) Analityk Genetyka Unrug Wójtowicz Sp. k. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 5.22, 02-089 Warszawa, NIP: 9512472959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000757323 oraz

b) Ewa Kowalczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Analityk Ewa Kowalczyk z siedzibą pod adresem: ul. Romera 10 lok. B9, 02-784 Warszawa.

W sprawie ochrony danych osobowych ze współadministratorami można skontaktować się pod w/w adresami lub mailem pod adresem: biuro@analitykgenetyka.pl .

I. Sytuacje, w jakich przetwarzane są dane osobowe

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

a) jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem lub dostawcą przynajmniej jednego ze współadministratorów, lub członkiem organu, przedstawicielem lub pracownikiem któregokolwiek z nich,

b) jesteś osobą odwiedzającą stronę internetową przynajmniej jednego ze współadministratorów,

c) jesteś osobą biorącą udział w organizowanych przez przynajmniej jednego ze współadministratorów wydarzeniach, konferencjach lub spotkaniach,

d) wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zakres oraz cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zależy od relacji, w jakiej pozostajesz ze współadministratorami.

1. Jeżeli jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem lub dostawcą współadministratora, lub członkiem organu, przedstawicielem lub pracownikiem któregokolwiek z nich, Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) w związku z uzasadnionym interesem współadministratorów, jakim jest możliwość ochrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b) wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby zgłoszone przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c) w celu wywiązania się przez współadministratorów z obowiązków ciążących na nich na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

2. Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą stronę internetową współadministratora Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookies przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Uzasadnionym interesem współadministratorów jest udostępnienie stron internetowych, dbanie o ich bezpieczeństwo oraz gromadzenie podstawowych statystyk. Ewentualne zbierane dane obejmują w szczególności: Twój źródłowy adres IP, kraj pochodzenia adresu IP oraz odsyłacz http (tj. stronę, z której dotarłeś do strony współadministratora).

3. Jeżeli jesteś osobą jesteś osobą biorącą udział w organizowanych przez przynajmniej jednego ze współadministratorów wydarzeniach, konferencjach lub spotkaniach Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, miejsce pracy) przetwarzane sa w następujących celach:

a) w celu wykonania umowy zawartej w następstwie zaakceptowania przez Ciebie warunków udziału w wydarzeniu, konferencji lub spotkaniu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w zakresie, w jakim mogą powstać w następstwie lub w związku z wykonywaniem umowy, tj. na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4) Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit .a) RODO).

III. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie są przez współadministratorów profilowane ani nie podejmują oni automatycznych decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe.

IV. Dobrowolność podania danych

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do:

a) realizacji celu, jakim jest nawiązanie lub kontynuowanie współpracy.

b) zapewnienia Ci udziału w wydarzeniu, konferencji lub spotkaniu, w którym chęć udziału została przez Ciebie zgłoszona,

c) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera – w celu skutecznego jego doręczenia.

2) W przypadku danych osób odwiedzających strony internetowe współadministratorów Twoje dane osobowe przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes współadministratorów, są współadministratorom potrzebne aby umożliwić obsługę stron.

V. Prawa podmiotu danych

Masz prawo do:

a) dostępu do Twoich danych osobowych;

b) poprawiania Twoich danych osobowych;

c) wycofania swojej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@analitykgenetyka.pl lub kliknięcie odpowiedniego linku w newsletterze. Wycofanie zgody jest dla współadministratorów wiążące w zakresie danych, których przetwarzanie miało miejsce na podstawie tej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem;

d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

e) żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

f) przenoszenia Twoich danych osobowych;

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ma ono miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów),

h) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe:

a) do czasu wniesienia sprzeciwu – jeżeli nie będzie innych przesłanek umożliwiających współadministratorom dalsze ich przetwarzanie,

b) do czasu przedawnienia roszczeń współadministratorów – jeżeli to one są źródłem naszego uzasadnionego interesu,

c) przez okres wymagany przez przepisy prawa – jeżeli dane przetwarzane są w związku z wykonywaniem umowy lub w celu wywiązania się przez współadministratorów z obowiązków ciążących na nich na podstawie przepisów prawa (np. dla celów rozliczeń podatkowych),

d) dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy lub zgłoszeniem żądania przed jej zawarciem przez okres niezbędny do wykonania umowy lub zadośćuczynienia zgłoszonemu żądaniu,

e) dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody przetwarzane są do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Współadministratorzy mogą ujawnić Twoje dane osobowe swoim usługodawcom lub dostawcom, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług hostingowych lub dostawcom rozwiązań marketingowych. Twoje dane osobowe będą jednak zawsze traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, które nie działają w imieniu współadministratorów, chyba że wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na ich ujawnienie na piśmie lub w formie elektronicznej. Twoje dane mogą być również ujawnione upoważnionym do tego odpowiednimi przepisami organom, np. sądom lub prokuraturze.

W związku z korzystaniem z narzędzi informatycznych współadministratorzy mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do dostawców rozwiązań chmurowych. W takim przypadku przekazanie danych jest zabezpieczone wzajemnymi porozumieniami opartymi na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innymi mechanizmami wprowadzonymi zgodnie z zasadami ustanowionymi w RODO.